Ryczałt

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
  Ceny nie zawierają:
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Nazwa usługi Cena netto:
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT od 220 zł
Ryczałt ewidencjonowany z VAT odpowiednio do ilości dokumentów wg cennika KPiR
 • rozrachunki z podmiotem zagranicznym wycenione będą indywidualnie, w zależności od kraju podmiotu zagranicznego oraz stopnia komplikacji.

dom oferta

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
dot. podatników dokonujących transakcji tylko Krajowych **

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "STARY Nowy Ład",
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów Cena netto:
Do 20 dokumentów 270 zł
Do 30 dokumentów 380 zł
Do 40 dokumentów 440 zł
Do 50 dokumentów 540 zł
Do 60 dokumentów 630 zł
Do 80 dokumentów 740 zł
Do 100 dokumentów 860 zł
 • powyżej 100 dokumentów - stosujemy wyceny indywidualne, od 65 zł za każde kolejne rozpoczęte 20 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%,
 • rozrachunki z podmiotem zagranicznym - obowiązuje cennik zamieszczony poniżej:

dom oferta


Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
dot. podatników dokonujących transakcji z podmiotami Krajowymi, Unijnymi oraz podmiotami z krajów Trzecich **

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "STARY Nowy Ład",
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów do: Cena netto:
Do 15 dokumentów 310 zł
Do 20 dokumentów 380 zł
Do 30 dokumentów 520 zł
Do 40 dokumentów 580 zł
Do 50 dokumentów 650 zł
Do 60 dokumentów 725 zł
Do 70 dokumentów 979 zł
 • powyżej 70 dokumentów - stosujemy wyceny indywidualne, od 80 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%,

dom oferta

Księgi Handlowe
dot. podatników dokonujących transakcji tylko Krajowych **

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i wyciągów bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "STARY Nowy Ład",
 • sporządzenia planu kont,
 • opracowania polityki rachunkowości,
 • wykonania bilansu,
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów do: Cena netto:
Do 20 dokumentów 1100 zł
Do 40 dokumentów 1760 zł
Do 60 dokumentów 2200 zł
Do 80 dokumentów 2420 zł
Do 100 dokumentów 2860 zł
 • powyżej 100 dokumentów - ceny usług do negocjacji, od 350 zł za każde kolejne rozpoczęte 35 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%.

dom oferta

Księgi Handlowe
dot. podatników dokonujących transakcji z podmiotami Krajowymi, Unijnymi oraz podmiotami z krajów Trzecich **

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
 • do ceny usług za rozliczenia z podmiotami zarejestrowanymi poza granicami kraju doliczony zostanie dodatek od 20% cen zawartych w tabeli powyżej - dot. rozliczeń z podmiotami krajowymi,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o dodatkowe 25%.

dom oferta

Kadry i Płace **

 • Obsługa płacowa oznacza: listy płac, składki ZUS, zaświadczenia o zatrudnieniu.
 • Obsługa kadrowo - płacowa obejmuje usługi wymienione wyżej oraz podstawowe sprawy kadrowe, takie jak: umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania.

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. .. ***
 • ze stałymi klientami ALTUS mogą być zastosowane ceny umowne,
 • w niniejszym cenniku do oznaczenia dokumentów użyto potocznego nazewnictwa, w razie wątpliwości prosimy kontaktować się w sposób zaprezentowany w zakładce "Adres".
 • Ceny nie zawierają:
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Nazwa usługi Cena netto:
Pełna obsługa kadrowo - płacowa: umowa o pracę. od 140 zł / pracownika
Zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych. od 120 zł / osobę
Obsługa płacowa: umowa o pracę. 60 zł / pracownika
Obsługa płacowa: dowolna umowa cywilna. 50 zł / osobę
Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach itp. 40 zł / osobę
Umowy o pracę, aneksy umów, wypowiedzenia, świadectwa. 50 zł / osobę
Umowy cywilno – prawne, rachunki. 50 zł / osobę
Jednorazowa kontrola akt pracowniczych. od 200 zł / osobę
Rozliczenie diet pracownika / przedsiębiorcy. od 80 zł / osobę
Przygotowanie regulaminu pracy. od 300 zł / regulamin
Sporządzenie PIT-11. 45 zł / osobę
Wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy, macierzyński itp. 40 zł / osobę
Zwolnienie lekarskie - obsługa PUE. 55 zł / zwolnienie
Zarejestrowanie i wyrejestrowywanie w/z ZUS. 20 zł / szt
Pismo do organu egzekucyjnego lub komorniczego. od 65 zł / szt
Wniosek o układ ratalny ZUS. od 500 zł / szt
Deklaracja ZUS – "STARY Nowy Ład" – składka zdrowotna. 80 zł / szt
Korekta deklaracji ZUS - bez winy ALTUS. 120 zł / szt
Deklaracja ZUS - Roczne rozliczenie. 250 zł / szt

dom oferta

Doradztwo Podatkowe i pozostałe Usługi **

Cennik usług netto *:

...obowiązuje od 1.04.2024r. ***
ZE WZGLĘDU NA POZIOM INFLACJI WSZYSTKIE CENY USŁUG DORADCTWA PODATKOWEGO UZGADNIANE SĄ INDYWIDUALNIE..
 • W niniejszym cenniku do oznaczenia dokumentów użyto potocznego nazewnictwa, w razie wątpliwości prosimy kontaktować się w sposób zaprezentowany w zakładce "Adres".
 • Niniejszy cennik obowiązuje również stałych klientów ALTUS zgodnie z opisami w tabeli.
Nazwa usługi Cena usługi netto
dla klienta ALTUS:
Cena usługi netto
dla firmy lub osoby
nie będącej klientem ALTUS:
Doradztwo "na start". dla nowych klientów Kancelarii za 0 zł / 1 godz. dla podmiotów i osób nie będących Klientem Kancelarii za 100 zł / 1 godz.-
Bieżące doradztwo podatkowe dla Klientów Kancelarii dotyczące prowadzonej działalności. - -
Doradztwo dla Klientów Kancelarii w zakresie poza prowadzoną działalnością. - -
Doradztwo podatkowe dla podmiotów nie będących Klientem Kancelarii (jednorazowo). - -
Wykonanie opinii podatkowej - w zależności od skali: - -
Przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami / składkami ZUS. - -
Reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji. - -
Wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. - -
Analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych. - -
Inne w zakresie doradztwa podatkowego. - -
Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub ZUS. - -
Złożenie i odbiór wniosków US / ZUS. - -
Wnioski kredytowe i do firm leasingowych – wyłącznie dla Klientów Kancelarii. - -
Wniosek o wpis i aktualizacje wpisu do ewidencji działaln. gospodarczej CEIDG. - -
Złożenie i odbiór dokumentu do / z Urzędu Miasta. -
Sprawozdanie do GUS - w zależności od stopnia skomplikowania oraz rodzaju sprawozdania. - -
Przygotowywanie wniosków o nie zaleganie z podatkami. - -
Przygotowywanie wniosków o nie zaleganie ze składkami ZUS. - -
Rozliczanie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą. - -
Sporządzanie zeznań / zgłoszenia o nabyciu rzeczy – spadków i darowizn. -
Wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego. - -
Sprawozdanie finansowe (bilans + rachunek zysków i strat + informacja dodatkowa). - -
Opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów itp. -
Korekta deklaracji PIT / CIT / VAT - bez winy ALTUS. - -
Wysyłka dokumentów do US lub ZUS poza Szczecin. - -
Nadawanie pozostałych przesyłek pocztowych związanych z obsługą Klienta. - -
Deklaracje PCC. - -
Deklaracje PIT-4R. - -
Deklaracje PIT-28. - -
Deklaracje PIT-36, PIT-36L. - -
Deklaracje PIT-37. -
Deklaracje PIT-38. -
Deklaracje PIT-39. -
Przygotowywanie i składanie do US korekt deklaracji podatkowych bez winy ALTUS np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji rachunkowej w tym błędnych opisów lub dostarczenia dokumentów po terminie itp. - -
Obsługa kontroli podatkowych i ZUS ( wydruki, ksera, przesyłanie informacji itp.) – dotyczy Klientów, u których obsługa kontroli jest płatna lub ustalana indywidualnie. - -
Pozostałe czynności nie wymienione w cenniku. - -

dom oferta

*/ Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

**/Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego - bezterminowo. Podane ceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ustalenia cen za poszczególne usługi lub łącznie następują we wspólnie negocjowanej umowie.

***/ Cennik jest aktualizowany od dnia 1 Listopada 2021r. o powszechnie obowiązujący wskaźnik inflacji wg stawki GUS.ALTUS jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

kidp


 • dom
 • twitter
 • facebook
 • blogger